فرم ها و آیین نامه ها

 

پروتوکل تصویب طرح

فرم ارزیابی سالمند

فعالیت های مرکز

تفاهم نامه

آئین نامه ها

آیین نامه تاسیس مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کشور

اساسنامه مرکز تحقیقات

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات

پرسشنامه شماره 1_ درخواست تاسیس مرکز  تحقیقات علوم پزشکی

پرسشنامه شماره 2_ مشخصات عضو موسس جهت اخذ مجوز موافقت اصولی مرکز تحقیقات دولتی

چک لیست اعضای موسس

طرح توجیهی مرکز

اسلاید های تیپ

لیست مراکز تحقیقاتی دولتی مصوب 

فرم ها وفرآیند تغییر وضعیت مرکز تحقیقات  از اصولی به قطعی 

فرایند تصویب قطعی

فرم شماره 1 : پرسشنامه درخواست تبدیل وضعیت واحد تحقیقات علوم پزشکی

فرم شماره 2 : مشخصات  پژوهشگر ( موافقت قطعی )

فرم شماره 3 : چک لیست اعضا و مستندات

فرم شماره 4 : اطلاعات علمی مرکز

چک لیست امضا شده توسط دانشگاه

فرم ارزیابی داوران

فرم تغییر اعضای هیات موسس

مراکز تحقیقات غیر دولتی

آیین نامه تصویب مراکز تحقیقاتی غیر دولتی

اصلاحیه آیین نامه تصویب مراکز تحقیقاتی غیر دولتی

اساسنامه مرکز تحقیقات خصوصی 

تفاهم نامه اخلاق 

فرم ها

لیست مراکز تحقیقاتی غیر دولتی مصوب