اعضای شورای HSR مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دكتر محمدزاده

معاون محترم تحقيقات و فناوري

2

دكتر شگرف نخعي

معاون محترم آموزش

3

دكتر كامرانيان

معاون محترم درمان

4

دكتر مسعودیفر

معاون محترم بهداشتي

5

دكتر ده نبي

معاون محترم غذا و دارو

6

آقای سعادتمنش

نماينده محترم معاونت درمان

7

آقاي محمدعلي عمارلو                     

رياست محترم سازمان محيط زيست شهرستان سبزوار

8

آقاي مرتضي بينش                        

رياست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان سبزوار

9

دكتر مهدی مولوی

رياست محترم مركز آموزشي، پژوهشي و درماني واسعي

10

دكتر راحله احمدي                         

رياست مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شهيدان مبيني

11

دكتر نعمت شاهي                 

رياست مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شهيد دكتر بهشتي

12

دكتر محمود فاضل                        

رياست محترم سازمان نظام پزشكي شهرستان سبزوار

13

دكتر علي اصغر مولوي                           

معاون محترم پژوهشي دانشگاه حکیم سبزواری

14

دكتر سپهر سلطاني                               

معاون محترم پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

15

آقاي احمدي آسور

عضو هيأت علمي دانشگاه

16

آقاي رحيم اكرمي                                           

عضو هيأت علمي دانشگاه

17

خانم مرجان وجدانی                                            

عضو هيأت علمي دانشگاه