اعضای معاونت بهداشتی

آقای دکتر سید جمال میر موسوی

آقای دکتر سید مجید غضنفری

خانم دکتر مریم مسعودی فر

خانم دکتر نوا نورافشار

خانم دکتر راحیل محمودی

خانم دکترراضیه خسروراد

آقای دکتر حسن عبدالله زاده

آقای محمد باقرزاده

آقای علی اصغر خسروآبادی

آقای یاسر تبرایی

آقای مهندس رضا خسروجردی

آقای مهندس مصطفی باغانی

آقای روح الله برقبانی

خانم مهناز ناصح نژاد

آقای مهندس سید مهدی رضوی

خانم طیبه نوروزی نژاد