سرکار خانم دکتر مرتضوی:

 

احتراماً بسي مايه خرسندي است كه حاصل تلاش و كوشش مجدّانه و عالمانه شماوساير همكارانتان، مقاله  ی پربار:

" Maternal quality of life during the transition to motherhood. "

به عنوان بخشي از معلومات جهاني در مجله:  Iran Red Crescent Med J. منتشر شده است. موفقيت و پيشرفت همه جانبه سرکار عالی را بويژه در زمينه توليدات علمی پر بار آرزو داريم و مايه افتخار و اميد است که تداوم مستمر داشته باشد.

 

 

سرکار خانم دکتر مرتضوی: 

احتراماً بسي مايه خرسندي است كه حاصل تلاش و كوشش مجدّانه و عالمانه شماوساير همكارانتان، مقاله:

" Validation of the Breastfeeding Experience Scale in a Sample of Iranian Mothers "

به عنوان بخشي از معلومات جهاني در مجله:International Journal of Pediatrics  منتشر شده است. موفقيت و پيشرفت همه جانبه سرکار عالی را بويژه در زمينه توليدات علمی پر بار آرزو داريم و مايه افتخار و اميد است که تداوم مستمر داشته باشد.