دبیر شورا: خانم مرجان وجدانی (کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)

کارشناس شورای HSR معاونت درمان: خانم سمیرا فوجی (کارشناس ارشد پرستاری)

کارشناس شورای HSR معاونت بهداشتی: خانم طیبه نوروزی نژاد  (کارشناس بهداشت)

مشاوران مرکز