شورای HSR مرکزی:                05144264390    داخلی 239

شورای HSR معاونت درمان:       05144011037

شورای HSR معاونت بهداشتی:   05144645200    داخلی 239

پست الکترونیک:                                  HSR@medsab.ac.ir