HSR چیست؟

از آنجا كه توسعه بهداشت و درمان جامعه مستلزم دسترسي به آخرين تحولات فني و علمي و  بكارگيري بهترين روشهاي ممكن در ارائه خدمات است، تحقيق در سيستمهاي بهداشتي درماني  به عنوان يك شاخه پژوهش نوين شناخته شده است. برخي از تحقيقات جنبه كاربردي دارند و با هدف توليد اطلاعات مناسب براي حل مشكلات،مسائل اجرايي طراحي مي شوند و منظور از اجراي آنها تدوين فرضيات علمي به منظور بسط دانش نو نيست، بلكه براي تصميم گيري سطوح مديريتي و ارائه راه حلهاي مناسب گرفته مي شوند.

شورای HSR دانشگاه مرجعی است که کلیه خط مشی ها و امور مربوط به تحقیقات کاربردی در نظام سلامت را ضمن هماهنگ کردن با شورای پژوهشی دانشگاه تدوین و تبیین می کند؛ به عبارتی  شورای HSR رهبری و مدیریت تحقیقات کاربردی در نظام سلامت را بر عهده دارد.

 

اهداف شورای HSR:

مهم ترین اهداف شورای HSR دریافت، بررسی و تعیین اولویتهای طرحهای تحقیقاتی و ترغیب و راهنمایی محققان و کارشناسان شاغل در مراکز مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت جامعه برای انجام پژوهشهای (HSR) و حمایت مالی از طرح های مصوب با همکاری سازمان های مرتبط با امور بهداشتی و سلامت جامعه می باشد.