دسترسی سریع
سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣
Enرئیس مرکز:استاد فیزیولوژی
گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
تلفن تماس : 44018383

پست الکترونیک:mohamadzadehm@medsab.ac.ir

ایمیل اکادمیک:mohamadzadehm@medsab.ac.ir

آدرس پستی:

سبزوار بلوار شهدای هسته ای بالاتر از یادبود شهدای گمنام پردیس دانشگاه علوم پزشکی

معاونت تحقیقات و فناوری بلوکBمرکز تحقیقات سلولی و مولکولی