چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

حوزه فعالیت ها 

1-  کار آموزی:

وظایف محوله به این گروه شناسایی ظرفیت های پذیرش کارآموز در صنعت و انجام مراحل جایابی و پذیرش دانشجویان کارآموز از طریق سامانه ملی کارآموزی می باشد.

سامانه ملی کارآموزی با هدف فراهم ساختن زمینه های ذیل برای تسریع تسهیل و افزایش بهره وری در امر کار آموزی طراحی و راه اندازی شده است.

الف) فراهم شدن زمینه انتخاب دانشجوی با تحصیلات متناسب توسط صنعت

ب) فراهم شدن زمینه جذب و استخدام دانشجویان فعال و خلاق در صنایع

ج) فراهم شدن زمینه انتخاب صنعت مورد نظر توسط دانشجوی متقاضی دوره کارآموزی

د) صرفه جویی در زمان و هزینه از طریق کاهش مراجعات حضوری دانشجو برای اخذ پذیرش کارآموزی از صنعت

* مراحل  ثبت نام در برخش بعد توضیح داده شده است

2- توسعه ارتباطات پژوهشی و فناوری:

شناسایی اولویت ها ونیازمندی های پژوهشی و فناوری دستگاههای اجرایی /صنایع و اطلاع رسانی آنها به موسسات آموزش عالی  وقطب های پژوهشی وفناوری کشور

از آنجا که تغییر جهت گیری تحقیقات و پژوهش ها در کشور از رویکرد عرضه محور به رویکرد تقاضا محور از اهمیت بسزایی در تحقق اقتصاد دانش بنیان برخوردار است، لذا ضروریست تا با شناسایی اولویت های پژوهشی و نیازمندی های فناوری دستگاههای اجرایی و صنایع و معرفی موارد شناسایی شده به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، بستر لازم برای همکاری مشترک دانشگاه و صنعت در تحقق شکوفایی صنعتی و رشد شاخص های اقتصادی فراهم آید.

 

3- نمایشگاه ها و همایش های تخصصی:

برپایی نمایشگاه ها و همایش های مرتبط با زمینه های همکاری میان دانشگاه ها و مراکز صنعتی.

با توجه به این که نمایشگاه ها فرصت خوبی برای شناسایی و انجام ملاقات با صنایع مختلف، دستگاه های اجرایی، مراکز علمی تحقیقاتی و انجمن های صنفی و صنعتی می باشد، بر اساس وظایف محوله به این دفتر، این گروه وظیفه شناسایی نمایشگاه های مرتبط ،مدیریت و نظارت بر حضور موثر تر، برپایی غرفه اطلاع رسانی خدمات علمی ، فناوری ، مشاوره ای و حمایتی را دارد.