سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣

مجموع كربن هاي آلي ،كربن هاي غير آلي ، مجموع كل كربن ها

آناليز هاي باليني(اندازه گيري فلزات درنمونه هاي بيولوژيك،تركيبات معدني)

آناليز هاي محيطي(اندازه گيري فلزات سنگين در آب ،خاك ،هوا)

تعيين غلظت ناخالصي هاي سمي درصنعت

آناليز و جداسازي مواد آلي، مشتقات كلر دار آلي سبك

شناسايي هالومتان ها

آناليز تركيبات آروماتيك چند حلقه اي

شناسايي تركيبات آلي فرار يا VOC

آناليز هاي محيطي: آفت كش هاي ارگانو كلره وكلرو فنول ها در خاك وآب

نمونه برداري و اندازه گيري گازهاي آلاينده خروجي از دودكش ها

اندازه گيري آلاينده هاي محيطي ( دما، رطوبت، SO2,NO2,CO)

نمونه برداري و آناليز گرد و غبار و ديگر ذرات آلاينده هاي محيطي

اندازه گيري انواع گازهاي سمي و قابل اشتعال

نمونه برداري و آناليز انواع ذرات فلزي در محيط

اندازه گيري، ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور فيزيكي در صنايع

اندازه گيري هاي شاخص استرس گرمايي

اندازه گيري و طراحي سيستم هاي روشنايي

اندازه كيري فلزات در نمونه هاي بيولوژيكي

اندازه گيري فرم آلدئيد در نمونه هاي بيولوژيكي