در مورخ 94.11.6 یازدهمین جلسه شورای HSR معاونت درمان با حضور اعضا در محل دفتر معاونت درمان برگزار گردید. در ابتدا سرپرست شورای HSR مرکزی سرکار خانم وجدانی گزارش مبنی بر پیگیری و فعالیتهای انجام داده ارائه دادند. در ادامه جلسات 4 عنوان رسیده به معاونت درمان توسط اعضای شورای HSR مورد بحث و بررسی قرار داده شد.