سرکار خانم مرجان وجدانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مقاله زیر را به عنوان اولین مقاله حاصل از طرح تحقیقاتی مصوب در شورای HSR معاونت درمان دانشگاه را به نام خود به ثبت رساند.
تعیین عوامل موثر بر طول مدت اقامت سالمندان بستری در بیمارستان واسعی سبزوار با استفاده از مدل های رگرسیون شمارشی