دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣

لیست اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

ردیف

نام اعضا

1

سرکار خانم دکتر فرشته قراط

2

جناب آقای دکتر امید غلامی

3

جناب آقای دکتر محمدجواد نمازی

4

جناب آقای دکتر حمیدرضا باغانی

5

جناب آقای دکتر فاضلی فرد

6

جناب آقای دکتر محمد شفیع مجددی

7

جناب آقای موسی الرضا تدین فر

8

جناب آقای دکتر احمد اله آبادی

9

جناب آقای محسن کوشان

10

سرکار خانم دکتر بهاره امین

11

سرکار خانم رویا اکبرزاده

12

جناب آقای دکتر محمدرضا شگرف نخعی

13

سرکار خانم دکتر معصومه هاشمیان

14

جناب آقای دکتر مصطفی راد

15

جناب آقای دکتر سعید مهران پور

16

جناب آقای مهندس محمد مهرپویان