در صورت نیاز به تماس با محققین و یا مسئولین طرح مشخصات تماس به شرح زیر است.

آدرسسبزوار- بولوار شهدای هسته ای،
بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری-مرکز پایش عوامل موثر برسلامت (پرشین کوهورت)

 

تلفن44018404-051

 

جهت ارسال و ارائه پیش طرح تحقیقاتی همچنین ارائه نظرات وپیشنهادات به آدرس ذیل ایمیل نمایید:

cohortsabzevarpersian@gmail.com