دسترسی سریع
دوشنبه ٠١ مرداد ١٤٠٣
En


لیست کارکاههای کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

مدرس

تاریخ

محتوا

 

گروه هدف

محل

دکتر بیرودیان-دبیر کمیته ملی اخلاق

4/3/1401

اخلاق در فناوریهای نوین

اعضای هیات علمی

دانشجویان

وبینار

دکتر محمدحسین ساقی-دبیر کمیته اخلاق سبزوار

 

 

8/9/1401

اخلاق در طرحهای فناورانه و مراکز رشد

اعضای هیات علمی

محققین

سالن سیادتی

دکتر علی تقی پور-عضو کمیته اخلاق مشهد

 

10/12/1401

اخلاق در کار ازمایی بالینی

دانشجویان

سالن سیادتی

آقای محسن کوشان- عضو کمیته اخلاق سبزوار

 

19/11/1400

اخلاق در پژوهش

دانشجویان

وبینار

دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی

30/6/1400

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

اعضای هیات علمی

دانشجویان

وبینار

آقای محسن کوشان- عضو کمیته اخلاق سبزوار

 

1/8/1398

اخلاق در کارازمایی بالینی

اعضای هیات علمی

سالن سیادتی

آقای محسن کوشان- عضو کمیته اخلاق سبزوار

 

22/7/1398

اخلاق در کارازمایی بالینی

دانشجویان

سالن سیادتی

آقای محسن کوشان- عضو کمیته اخلاق سبزوار

 

29/11/1397

اخلاق در کارازمایی بالینی

اعضای هیات علمی

دانشجویان

سالن سیادتی

دکتر احسان شمسی گوشکی دبیر کمیته ملی اخلاق

12/7/1397

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

اعضای هیات علمی

دانشجویان

سالن سیادتی

آقای محسن کوشان- عضو کمیته اخلاق سبزوار

 

8/9/1396

پژوهشی، آثار انتشار در اخلاق کارگاه

اعضای هیات علمی

سالن سیادتی

دکتر لیلا افشار- دکترای اخلاق پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

21/3/1394

رعایت اصول و استانداردهای اخلاقی در پژوهش

اعضای هیات علمی

سالن شهید آوینی

   دانلود : کارگاههای_کمیته_اخلاق.pdf           حجم فایل 466 KB