سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣

 

ارتباط مستقیم با معاونت تحقیقات و فناوری 

اساتید ، پژوهشگران و دانشجویان محترم می توانند به منظور ارتباط مستقیم با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ( خانم دکتر فرشته قراط)با ایمیل زیر در ارتباط باشند.

drghorat@gmail.com