سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣
1 فرآیند ارسال مقاله 15 فرآیند تشکیل پرونده برای طرح های مصوب و ارائه گزارش های دوره ای
2 فرآیند انتشارات 16 فرآیند واحد قراردادها
3 فرآیند تصویب پایان نامه ها 17 فرآیند بررسی و تصویب طرح در مرکز رشد
4 فرآیند برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری 18 فرآیند محاسبه گرنت
5

فرآیند صدورمعرفی نامه شروع اجرای طرح/پایان نامه دردانشگاه علوم پزشکی سبزوار-ارجاع شده ازخارج دانشگاه

19 فرآیند دریافت کد اخلاق در سامانه پژوهان برای طرح های ارجاع شده از خارج دانشگاه به کمیته اخلاق
6 فرآیند سامانه پژوهان 20 فرآیند دریافت کد اخلاق دردانشگاه علوم پزشکی سبزوار از طریق سامانه پژوهان
7 فرآیند تصویب طرح در مراکز تحقیقاتی 21
8 فرآیند تشکیل پرونده و گزارش پیشرفت  طرح ها  22
9

فرآیند تصويب طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

23

10

فرآیند کار کمیته اخلاق داشگاه علوم پزشکی سبزوار درخصوص نظارت بر طرح های پژوهشی

24  
11 فرآیند مشاوره به اعضاء هیات علمی جهت استفاده از دوره های فرصت مطالعاتی 25  
12 فرآیند رسیدگی به درخواست اعضای هیات علمی این دانشگاه برای استفاده 26  
13 فرآیند تقاضای شرکت در کنگره های خارجی 27  
14 فرآیند بررسی وتصمیم گیری فرصت های مطالعاتی 28