کمیته اجرایی

                                              آقای دکتر علی گوهری                        


                                                    مسئول مرکز کوهورت                                                 

                    آقای روح اله برقبانی


  کارشناسان 

                     خانم وجیهه قارزی 


 کارشناسان

                      خانم کیمیا کوثری


 کارشناسان