بخش پذیرش:

کلیه افراد دعوت شده در ابتدا به بخش پذیرش مرکز کهورت مراجعه می کنند. در این قسمت شناسایی افراد واجد شرایط، تایید آمادگی لازم جهت نمونه گیری و ثبت نام صورت می گیردسپس رضایت نامه کتبی، که برای انجام کلیه مراحل لازم و اجباری است،‌ از مراجعه کنندگان اخذ می گردید. افراد بر اساس چک لیست به بخش های دیگر ارجاع داده می شونددر بخش پذیرش لازم است دفتر ثبت وجود داشته باشد و اطلاعات مراجعه کنندگان شامل نام، نام خانوادگی، کد 11 رقمی، کد ملی، سن، جنس، نسبت افراد خانوار، تاریخ های دعوت مراجعه (تا سه بار) در این دفتر وارد گردد. همچنین در دفتر ثبت یک بخش توضیحات مورد نیاز است تا در شرایط خاص، مانند افراد دارای معیارهای خروج، برای ثبت اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.