بخش تغذیه:

این بخش شامل پرسشنامه بسامد مصرف خوراک می باشد. این پرسشنامه ابزاری برای تعیین بار مصرف اقلام طی مدت زمانی مشخص شده می باشد. در این پرسشنامه گزیده ای از مواد غذایی که معمولا افراد مصرف میکنند گردآوری شده که محدوده مصرف این مواد غذایی طی یک سال گذشته می باشد. این بخش شامل 113 آیتم می باشد. در ضمن آیتم های بومی هر منطقه به پرسشنامه اضافه می شود. پرسشنامه بر اساس پروتکل کشوری تکمیل و در مورد اطلاع دقیق تر از اندازه مصرف مواد غذایی از آلبوم تصویری رنگی  استفاده می شوددر آخر مصرف مکمل های غذایی، میزان مصرف آب، و عادات غذایی فرد نیز پرسیده می شود.