بخش آنتروپومتری:

آنتروپرومتری روشی برای اندازه گیری بخش های گوناگون بدن می باشد که از این طریق می توان عوامل خطر و محافظتی برخی بیماری ها را شناسایی کرد. شاخص هایی که در کهورت پرشین اندازه گیری می شود شامل موارد زیر می باشد: وزن، قد، دور کمر، دور باسن و دور مچ دست.