بخش پزشکی

در این بخش موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

1-  تاریخچه باروری (مخصوص خانم ها): شامل  اولین سن حاملگی، بررسی سابقه سقط ومرده زایی، تعداد زایمان ها، روش های پیشگیری از بارداری، زمان یائسگی و تست های غربالگری (معاینه پستان، ماموگرافی و پاپ اسمیر)

2-  سوابق بیماری هایی که فرد از بدو تولد تاکنون داشته است (سرطان ها،‌صرع، ‌اختلالات روانپزشکی، ‌اختلالات یادگیری، ‌اختلال حافظه، ‌سابقه بیماریهای مختلف)، سن زمان تشخیص و تحت درمان بودن، ‌داورهای مصرفی

3-  سابقه بیماری های خانوادگی: بیماریهایی که در هر یک از افراد خانواده فرد دیده می شوند، ‌با انتخاب نسبت آن افراد با فرد شرکت کننده ثبت می گردد.

4-  معاینه دندان ها: معاینه وضعیت دهان و دندان، تعداد دندان های سالم، پرشده، پوسیده و افتاده

5-  کنترل فشارخون و نبض: فشار خون و تعداد ضربان قلب افراد دوبار و بر اساس پروتکل اندازه گیری فشار خون در کوهورت پرشین اندازه گیری می شود. با استفاده از فشار سنج عقربه ای ریشتر (reister) فشارخون از هر بازو دوبار به فاصله ۱۰ دقیقه  اندازه گیری و  نبض فرد شرکت کننده بر اساس پروتکل نیز دوبار اندازه گیری می شد.

6-  معاینه فیزیکی و معلولیت جسمی فرد: بررسی طاسی سر، ‌موی زاید ( خانم ها )، رنگ عنبیه و اختلالات ستون فقرات

7-  سابقه مصرف الکل و دخانیات فرد: بررسی مصرف سیگار و سایر دخانیات، انواع مواد مخدر و الکل