بخش عمومی:

در این بخش موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

1- بررسی شرایط اجتماعی و اقتصادی

2- بررسی فعالیت های فیزیکی فرد

3- بررسی سابقه تماس با حیوانات

 4- بررسی سوخت و محل زندگی

5- کیفیت و زمان خواب

6- استفاده از موبایل

7- بررسی استفاده از سموم آفت کش