دانلود : آیین نامه انتشارات           حجم فایل 780 KB
   دانلود : اظهارنامه و درخواست چاپ کتاب ترجمه شده           حجم فایل 40 KB
   دانلود : اظهارنامه و درخواست چاپ کتاب تالیفی           حجم فایل 40 KB
   دانلود : ویژگیها ی کتاب تالیفی و فرم پیشنهاد چاپ کتاب           حجم فایل 290 KB
   دانلود : فرم کمک هزینه چاپ کتاب           حجم فایل 50 KB
   دانلود : فرم مشخصات کتاب ترجمه شده           حجم فایل 22 KB
   دانلود : فرم_داوری.doc           حجم فایل 302 KB
   دانلود : فرم_داوری_مرجع.doc           حجم فایل 214 KB