معرفی اعضای موسس مرکز


دکتر محمد محمد زاده (دکترای فیزیولوژی انسانی)

دکتر عبدالقادر عصاررودی (دانشیار پرستاری)

دکتر مصطفی راد (دانشیار آموزش پرستاری)

دکتر یاسر تبرایی (کارشناسی ارشد آمار)

دکتر اکرم کوشکی ( دکترای تغذیه)