برنامه کارگاه های اداره انتشارات دانشگاه در سال 1397

مدرس

زمان انجام کارگاه

مکان انجام کارگاه

نام کارگاه

ردیف

خانم دلیلی

دوشنبه 97/06/19 ساعت 14-12

بیمارستان واسعی

کارگاه آموزش نرم‌ افزارهای مدیریت منابع

(References)

1

خانم دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 97/09/07 ساعت 14-12

بیمارستان حشمتیه

خانم دلیلی

دوشنبه 97/05/08 ساعت 14-12

بیمارستان واسعی

کارگاه جستجوی منابع الکترونیک

2

خانم دکتر فیض آبادی

چهارشنبه 97/04/27 ساعت 14-12

بیمارستان حشمتیه

آقای صاحب کار

دوشنبه 97/08/14 ساعت 14-12

بیمارستان واسعی

کارگاه نگارش و انتشار آثار علمی

3

آقای صاحب کار

چهارشنبه 97/08/30 ساعت 14-12

بیمارستان حشمتیه

آقای کوشان

سه شنبه 96/09/21  ساعت 13:30-8

پردیس دانشگاه

کارگاه اخلاق در انتشار آثار علمی

4

 

محتوی

مکان

گروه هدف

مجری

تاریخ

عنوان

صنعت آموزش عالی و بین الملل سازی در دنیا

ترسیم نقشه راه جهت بهبود روابط بین المل

تجربیات بین الملل سازی دانشگاهها

اقدامات کمیته بین الملل سازی در معاونت آموزشی دانشگاه

   سالن سیادتی

بلوک b

اعضای هیات علمی

پژوهشگران

پرسنل

آقای دکتر غلامی

آقای دکتر صفات

آقای دکتر شموسی

آقای دکتر فرزی

آقای دکتر رباط جزی

22/03/1398

کارگاه بین الملل سازی پژوهش

اهمیت پژوهش

معیارهای انتخاب موضوع

بیان مساله و بررسی متون

اهداف،فرضیات،سوالات

روش اجرا،انواع مطالعات

جدول متغییر ها

جدول گانت، رفرنس نویسی

سالن سیادتی

بلوک b

دانشجویان کارشناسی

تحصیلات تکمیلی

 

آقای دکتر شهرآبادی

19/01/1398

کارگاه پروپزال نویسی