اعضای شورای انتشارات دانشگاه

جناب آقای دکتر کاظم حسن پور.............................................................................معاون محترم تحقیقات و فناوری

سرکار خانم دکتر الهه فرومندی ...........................................................................سرپرست محترم مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و مراکز تحقیقاتی

 سرکار خانم دکتر منصوره فیض آبادی ..............................................................سرپرست محترم مدیریت پژوهش

جناب آقای دکتر نعمت اله شموسی................................................................... سرپرست محترم مدیریت امور هیأت علمی

جناب آقای دکتر مصطفی رباط جزی .............................................................. رئیس محترم دانشکده پیراپزشکی

 جناب آقای دکتر مصطفی راد.........................................................................معاون محترم آموزشی پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی

 سرکار خانم دکتر حمیده یزدی مقدم ............................................................ معاون محترم ،آموزشی پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پیراپزشکی

سرکار خانم دکتر رقیه زردشت ........................................................................ مدیر گروه محترم اتاق عمل

سرکار خانم فاطمه قارداشی................................................................................ عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

سرکار خانم دکتر اکرم کوشکی ........................................................................مدیر گروه محترم بیوشیمی

 سرکار خانم رویا اکبرزاده .................................................................................. عضو محترم هیأت علمی دانشگاه

سرکار خانم دکتر پرستو امیری........................................................................... عضو محترم هیأت علمی دانشگاه