کارگاه راه اندازی فاز فالوآپ مرکز کوهورت پرشین سبزوار مورخه 97/12/8 به صورت وبینار در محل سالن کنفرانس مرکز کوهورت برگزار گردید