دسترسی سریع
جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩

تعرفه خدمات مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

نام دستگاه

توسط کارشناس یا محقق

هزینه استفاده از دستگاه­ها و انجام آزمایش(ریال)

خارج از دانشگاه

داخل دانشگاه

به ازاء هر ران
Real-Time PCR

کارشناس

700000

200000

محقق

500000

0

به ازاء هر ران
Thermocycler

کارشناس

450000

150000

محقق

300000

0

به ازاء هر ران
Gel Electrophoresis

کارشناس

200000

100000

محقق

100000

0

نوع خدمات

نوع نمونه

توسط کارشناس

هزینه استفاده از دستگاه­ها و انجام آزمایش(ریال)

خارج از دانشگاه

داخل دانشگاه

استخراج DNA

باکتری، خون، بافت انسانی، گیاهی و حیوانی

ˮ

هر نمونه
 50000

هر نمونه
25000

استخراج RNA

باکتری، خون، بافت انسانی، گیاهی و حیوانی

ˮ

هر نمونه
 100000

هر نمونه
 50000

سنتز cDNA

باکتری، خون، بافت انسانی، گیاهی و حیوانی

ˮ

هر نمونه
 10000

هر نمونه
 5000

کشت سلولی

دفریز وآماده سازی و تحویل به محقق

بر اساس بانک سلولی بارگزاری شده در سایت مرکز

ˮ

هر فلاسک
1000000

0

               

نحوه پرداخت:
بانک تجارت مرکزی/ شماره حساب: 458878730
به نام درآمدها اختصاصی معاونت تحقیقات و فناوری جهت واریز درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی

تعرفه­هاي آزمايشگاه تحقيقاتي آناليز دستگاهي دانشكده بهداشت

رديف

نام دستگاه

تعداد نمونه

تعرفه (ريال)

1

GC- MS

تاسقف 5 نمونه (هرنمونه)

1200000

از 5 تا100 نمونه

960000

از 100 نمونه بيشتر

840000

2

TOC

تاسقف 5 نمونه (هرنمونه)

690000

از 5تا100 نمونه

575000

از 100 نمونه بيشتر

460000

3

HPLC

IR*PDA*فلورسانس

تاسقف 5 نمونه (هر نمونه)

660000

از 5تا 100 نمونه

550000

از 100نمونه بيشتر

495000

4

AAS

(شعله)

(كوره گرافيتي)

تاسقف 10 نمونه (هرنمونه)

300000

از10 نمونه بيشتر

230000

5

HVG

(Hydridevaporgeneration)

تاسقف 10 نمونه (هرنمونه)

460000

از 10 نمونه بيشتر

400000

طبق تبصره3 - 18 آيين نامه اجرايي دفتر ارتباط با صنعت، تعرفه خدمات آزمايشگاهي مطابق رديف­هاي تعيين شده توسط كميته فني دفتر ارتباط باصنعت وجامعه دانشگاه به شرح ذيل مي باشد:

الف) قراردادهاي خدمات تخصصي 80% تعرفه اصلي

ب)قراردادهاي تحقيقاتي مشروط به تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه 70% تعرفه اصلي

ج) قراردادهایي كه در قالب پايان ­نامه­هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ياساير سطوح ارايه مي­شوند 60% تعرفه اصلي

د)هزينه­هاي آماده­سازي نمونه­ها بصورت جداگانه محاسبه مي­شود.