دسترسی سریع
سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠

 

لیست تعرفه خدمات آزمایشگاه

 

رديف

نام دستگاه

تعداد نمونه

تعرفه مصوب (ريال)1

GC- MS

تاسقف 5 نمونه (هرنمونه)

1440000


از 5 تا100 نمونه

1150000


از 100 نمونه بيشتر

1090000


2

TOC

تاسقف 5 نمونه (هرنمونه)

830000


از 5تا100 نمونه

690000


از 100 نمونه بيشتر

550000


3

HPLC

IR*PDA*فلورسانس

تاسقف 5 نمونه (هر نمونه)

790000


از 5تا 100 نمونه

660000


از 100نمونه بيشتر

590000


4

AAS

(شعله)

(كوره گرافيتي)

تاسقف 10 نمونه (هرنمونه)

360000


از10 نمونه بيشتر

280000


5

HVG

(Hydride vapor generation)

تاسقف 10 نمونه (هرنمونه)

550000


از 10 نمونه بيشتر

480000


     قابل توجه محققین محترم:

قيمت هاي مصوب درمورد انجام آزمايش توسط كارشناس ميباشد و درصورت انجام آزمايشات توسط دانشجوي داخل قيمتها 20 درصد كاهش مي یابد.
هزینه ی سایر خدمات یا دستگاه ها بصورت موردی و توافقی تعیین می شود.
هزینه ی نمونه های تعداد بالا یا پروژه ها باتوافق متقاضی و رئیس آزمایشگاه جامع محاسبه می شود.
کلیه هزینه ها ازطریق واریزبه حساب بانکی به شماره 458878730 بانک تجارت مرکزی، به نام "درآمدهای اختصاصی معاونت تحقیقات وفناوری جهت واریز درآمدهای عملیاتی وغیرعملیاتی" واریز گردد.