• پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری در راستای کاهش معضلات مبارزه با مواد مخدر

  • فراخوان گرنت مشترک مؤسسه نیماد با سازمان پژوهشهای علمی و فناوری ترکیه (TÜBİTAK)

  • لغو آیین نامه تشویقی مقالات

  • ارتقای مرتبه علمی دانشیاری به استادی
    تبریک اعضای هیات علمی و کارکنان معاونت های آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاه به دکتر اکبر پژهان و دکتر محمد محمدزاده جهت ارتقای مرتبه علمی از مرتبه دانشیاری به استادی

  • لزوم ثبت آینده نگر مطالعات کارآزمایی بالینی -IRCT-