دسترسی سریع
جمعه ٠٧ آبان ١٤٠٠

شرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری

 1. حركت در جهت محقق شدن اهداف تفاهم نامه پژوهش با معاونت محترم تحقيقات وزارت متبوع
 2. حمايت از تحقيقات كاربردی
 3. توسعه هدفمند شبكه هاي تحقيقاتي
 4. توسعه مراكز رشد
 5. توسعه شركت هاي دانش بنيان برطبق مصوبه هيأت امناء
 6. حمايت از تحقيقات بومي و ارتقاء جايگاه پژوهش دانشگاه
 7. تعامل سازنده با ديگر معاونت ها
 8. تدوين برنامه عملياتي حوزه معاونت تحقيقات
 9. ارتقاء جايگاه مجله دانشگاه و تلاش درجهت ارتقاء كمي و كيفي آن
 10. توجه به كميته تحقيقات دانشجويي و ارتقاء جايگاه آن
 11. ارتقاء رتبه وبومتريكس دانشگاه
 12. ايجاد انگيزه لازم جهت همكاري اعضا هيأت علمي در امر تحقيقات
 13. ايجاد كميته تحقيقات در ساير معاونت ها و استفاده از توان اعضاء غير هيأت علمي در اين امر
 14. ايجاد دفتر ارتباط با صنعت درحوزه تحقيقات و همكاري با سازمانهاي مربوطه
 15. توسعه كمي و كيفي مراكز تحقيقاتی
 16. حركت درجهت اخذ مجوز پذيرش دانشجوي پژوهش محور
 17. خريد منابع جديد علمي با توجه به رشته هاي موجود در كتابخانه مركزي
 18. نظارت بر واحدهاي كتابخانه ايي ساير حوزه ها و به روزرساني منابع آنها
 19. تلاش درجهت افزايش پهناي باند حوزه معاونت آموزشي و تحقيقات
 20. خريد مناسب و هدفمند جهت آزمايشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته
 21. افزايش كمي و كيفي واحد NET-LAB
 22. تعامل سازنده و دوسويه با معاونت علمي رياست جمهوري و استفاده از حمايت هاي مالي مربوطه
 23. فعال سازي شوراي HSR  و عملياتي نمودن مصوبات آن
 24. فعال سازي كميته اخلاق در پژوهش و تشكيل منظم جلسات
 25.  تشكيل جلسات منظم شوراي پژوهشي دانشگاه