دسترسی سریع
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
علم سنجی
ردیف
عنوان خدمت
فرآیند خدمت
مستندات مورد نیاز
مسئول ارائه خدمت
۱ به روز رسانی و تغییر اطلاعات در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی
فرایند
۲ پژوهشگر برتر فرایند
۳ تمام وقتی فرایند
۴ حق تشویق فرایند
۵ عضویت اعضای هیات علمی جدید فرایند
6 امور مالی علم سنجی فرایند