دسترسی سریع
جمعه ٠٧ آبان ١٤٠٠
کتابخانه مرکزی
ردیف
عنوان خدمت
فرآیند خدمت
مستندات مورد نیاز
مسئول ارائه خدمت
۱ دسترسی به منابع الکترونیک
فرایند
۲ امانت، تمدید و رزرو منابع فرایند
۳ عضویت و تسویه حساب فرایند
۴ خرید و آماده سازی کتاب فرایند
۵