دسترسی سریع
جمعه ٠٧ آبان ١٤٠٠
آزمایشگاه سلولی و مولکولی
ردیف
عنوان خدمت
فرآیند خدمت
مستندات مورد نیاز
مسئول ارائه خدمت
۱ درخواست خدمات از خارج از دانشگاه یا سایر مراکز
فرایند
۲ تصویب طرح در مرکز تحقیقات فرایند
۳ شروع به کار در آزمایشگاه مرکز تحقیقات فرایند
۴
۵