دسترسی سریع
پنج شنبه ٠٦ آبان ١٤٠٠
واحد کارگاه ها و همایش ها
ردیف
عنوان خدمت
فرآیند خدمت
مستندات مورد نیاز
مسئول ارائه خدمت
۱ کارگاه ها و همایش ها
فرایند
2 فرایند بررسی و تصمیم گیری فرصت های مطالعاتی
فرایند
3 فرایند تقاضای شرکت در کنگره های خارجی مربوط به اعضاء هیات علمی متقاضی شرکت در کنگره های خارجی با ارائه مقاله فرایند
4 فرایند رسیدگی به درخواست اعضای هیات علمی این دانشگاه برای استفاده از فرصت مطالعاتی یا دوره مشاهد گری در دانشگاه های دیگر فرایند
5 فرایند مشاور به اعضاء هیات علمی جهت استفاده از دوره های فرصت مطالعاتی فرایند