دسترسی سریع
شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
واحد طرح ها
ردیف
عنوان خدمت
فرآیند خدمت
مستندات مورد نیاز
مسئول ارائه خدمت
۱ فرآیند صدور معرفی نامه شروع اجرای طرح/پایان نامه در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (طرحها/پایان نامه های ارجاع شده از خارج دانشگاه)
فرایند
2 فرایند تشکیل پرونده و گزارش پیشرفت طرح ها فرایند
3 فرایند تصویب پایان نامه ها فرایند
4 فرایند تصویب طرح های تحقیقاتی فرایند
5 فرایند تصویب طرح در مراکز تحقیقاتی فرایند