دسترسی سریع
جمعه ٠٧ آبان ١٤٠٠
مرکز رشد
ردیف
عنوان خدمت
فرآیند خدمت
مستندات مورد نیاز
مسئول ارائه خدمت
۱ پذیرش خدمات استقرار در مرکز رشد
فرایند
۲ بررسی و تصویب طرح در مرکز رشد فرایند
۳
۴
۵