مزاياي استقرار واحد هاي فناور در مركز :

·         بهره برداري از شرايط تجميع و هم افزايي پژوهشي  در مجاورت ساير محققان

·         امكان حضور در فضاي ميان رشته اي و ميان بخشي

·         كاهش هزينه ها و ميزان ريسك فعاليت

 

·         برخورداري از مزاياي حقوقي و اعتباري دانشگاه