پژوهشگران:

 

پژوهشگران و محققينی که داراي ايده با قابليت تجاري شدن هستند، مي توانند با درخواست پذيرش از مرکز رشد و طي مراحل قانوني از حمايت هاي آن مرکز مانند تامين محل کار، تلفن، اينترنت پر سرعت، خدمات مشاوره کسب و کار و حمايتهای اعتباري و مالي برخوردار گردند. اين مرکز به منظور حمايت از پژوهشگران و محققين بحث مالکيت فکري، آموزش و ثبت اختراع را در برنامه کاري خود قرار داده است. پژوهشگران، محققين و اعضاي هيت علمي مي توانند با ارائه تجارب خود و همکاري با واحدهای فناوري به عنوان مشاور نیز همکاري نمايند.