صنعتگران:

طراحان، توليد کنندگان و متخصصين نصب و بهره برداري ماشين هاي داروسازي و فناوري های وابسته در صنايع دارويي، شيميايي و آرايشي مي توانند جهت ارائه خدمات فني مهندسي، پشتيباني، توليد و تجهيز و مشاوره در نصب و راه اندازي واحد هاي توليدي با مرکز رشد و شرکت هاي نوپا همکاري نمايند.