تعهدات واحد هاي فناور مستقر در مركز :

·         تلاش در جهت رشد كمي و كيفي طبق برنامه ارائه شده

·         همكاري با مركز رشد در ارزيابي هاي دوره اي

·         باز پرداخت تسهيلات دريافتي د رموعد مقرر

·         پرداخت هزينه هاي خدمات دريافتي در موعد مقرر

 

·         خروج از مركز پس از حصول اهداف از پيش تعييين شده