- تهیه عصاره ها و فراکسیون های مختلف از گیاهان، جلبک ها، قارچ ها

- جداسازی مواد موثره شناخته شده از گیاهان داروئی

جداسازی مواد موثره ناشناخته از گیاهان داروئی و بومی

- بررسی اثرات سیتوتوکسیک فراورده های مختلف گیاهی

- مطالعات آنتی اکسیدانی عصاره های  گیاهی

-تهیه بانک اسانس گیاهان معطر

- تهیه بذور بهینه گیاهان دارویی

توليدات بيولوژيك و خدمات مشاوره 

- همکاری با واحدهای فناور فعال در زمینه های دارویی بخصوص گیاهان دارویی