1. بررسی طرح های پژوهشی


2. رسیدگی به اعتراض به مصوبات کمیته های سازمانی


3. رسیدگی به تخلفات پژوهشی