• برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی

  • برگزاری کارگاه " آمار پیشرفته "

  • برگزاری کارگاه " spss " پیشرفته

  • برگزاری کارگاه های "آمار مقدماتی"

  • برگزاری کارگاه های سلسه وبینارهای آمار

کارگاه جست و جو در پایگاه های علمی

 

 نشانی: سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319   / کد پستی: 9617913114- 9617913112  / فکس: 44018484-051  / تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: vcResearch.medsab.ac.ir              پست الکترونیک: vc.Research@medsab.ac.ir