دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٦ مرداد ١٤٠٠

 

 

اعضاي شوراي راهبردي

رئيس دانشگاه (رئيس شورا)

دكتر عليرضا مسلم

معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه (دبير شورا)

دكتر محمد حسين ساقي

رئیس آزمایشگاه جامع

دكتر مرضيه كمانكش

معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

مهندس محمد مهرپويان

معاون آموزشي دانشگاه

دكتر عقيل اله كيخسروي

معاون درمان دانشگاه

دكتر محمد نعمت شاهي