چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1400

اولویت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از سال 95 الی 99

آیین نامه دانشجوی برتر پژوهشی سال 1398

آیین نامه پژوهشگران برتر سال 1398

آئین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

بخشنامه مرتبط با انتشارات تکراری و همپوشان 

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

راهنمای ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی در سال 1395

ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

دستورالعمل نحوهی تخصیص اعتبار پژوهشی(گرنت) 1398 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه

آیین نامه فرصت مطالعاتی

آیین نامه تخصیص اعتبار پژوهشی 1397(گرنت)

آیین نامه پیوست(پزشک پژوهشگر)1398

آیین نامه پیشنهادی نحوه اعطای لقب هیات علمی الحاقی

دستورالعمل شرکت در همایش های علمی خارج از کشور دانشگاه

آیین نامه نحوه استفاده از افیلیشن دانشگاه توسط مجری در برونداد پژوهشی