چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

 

 نشست های خبری طرح های تحقیقاتی خاتمه یافته1402

 

    تاریخ خاتمه یافته   نام مجری مسئول                                               عنوان طرح تحقیقاتی                                                    کد طرح  ردیف
 1402/06/08 دکتر رضا حکمت شعار      97253  1
 1402/09/01 دکتر علی اصغر جسمی مرغزار   99205  2
 1402/09/01 دکتر حمیده یزدی مقدم   98163  3
 1402/09/20  دکتر ایوب رستگار  برآورد شیوع حوادث خانگی و عوامل خطر موثر بر آن در ایران :یک مطالعه مرور ساختارمند و فراتحلیل  400106  4
 1402/09/20 دکتر رقیه زردشت تبیین تجربه پرستاران از قضاوت اخلاقی در محیط بالینی بخش های مراقبت ویژه: یک تحلیل محتوای کیفی  98000  5
 1402/10/19  دکتر سعیده سادات شبیری بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی و آپوپتوز اسانس درمنه ترکی بر رده های سلولی Hela و Lncap  97010  6
 1402/10/20   خانم اعظم زرقی  بررسی تاثیر جوانه بذر شنبلیله بر حافظه ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بیماران میتلا به بیماری آلزایمر   97258  7
 1402/11/14  دکتر عبدالقادر عصاررودی  برآورد نمره خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در بزرگسالان شهرستان نیشابور در سال 1399   99173  8
 1402/11/08  دکتر رقیه زردشت (MCTQ) انطباق یابی نسخه ی فارسی پرسشنامه تدریس بالینی ماستریخت   98009  9