چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣


سرپرست مدیریت پژوهش:

خانم دکتر منصوره فیض آبادی (سوابق آموزشی و پژوهشی)

مدرک تحصیلی: دکترا ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳی

پست الکترونیک:feizabadi_mns@yahoo.com

آدرس: سبزوار، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، بلوک B

تلفن تماس:  44018103 -051