چهارشنبه ٢٧ تير ١٤٠٣

شرایط اختصاصی ورود به دوره:

شرایط حداقلی:

۱- داشتن حداقل دو مقاله تحقیقاتی (original) در مجلات نمایه شده در نمایه های بین المللی نوع 1 (ISI, PubMed) به عنوان نویسنده اول یا مسئول

۲ - دارا بودن یکی از مدارک زبان انگلیسی به شرح جدول زیر: (مدارک خارج از این لیست مورد پذیرش نیست)

توضیحات

حداقل نمره

نوع مدرک زبان

 

۵۵

MHLE

 

۵۵

MSRT

اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور

۶۶

TOFEL)iBT(

اخذ شده در خارج از کشور یا سازمان سنجش آموزش کشور

۵.۵

IELTS)academic(

 

۴۹۵

TOLIMO

تذکر۱: از زمان اخذ مدرک زبان نباید بیش از دو سال گذشته باشد.

تذکر۲: لازم به ذکر است در صورت عدم تایید مدارک توسط کمیته تخصصی وزارت بهداشت حقی برای داوطلب ایجاد نمی گردد.